กลุ่มนโยบายและแผน-plan

นโยบายแลแผนหนองบัวลำภู เขต 2 ยินดีต้อนรับ

บทบาทหน้าที่นโยบายและแผน

จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นโยบายและจุดเน้น สพฐ.

นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2565
สพฐ.วิธีใหม่วิถีคุณภาพ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2564-2565-25มิย64

แผนปฏิบัตการประจำปี

แผนปฏิบัตการประจำปี สพฐ.2565
แผนปฏิบัตการประจำปี สพป.หนองบัว 2 2565
แผนการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2560-2579

เกี่ยวกับแผน สพป.หนองบัวลำภู 2

บุคลากร >>คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวลักษมี สามิตร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาว รติยา รันรัติยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวช่อผกา เกษดา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาว ชนัญชิดา อินทะชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ดาวน์โหลดคู่มือต่าง ๆ

ระบบรายงานข้อมูล สพฐ

ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม

Visits:259