เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.10 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นไทย

Visits:13
สอบถามได้นะครับ