เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.10 น. นำโดย นายเจนภพ ชัยวรรณ นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย ปลุกจิตสำนึกในความเป็นไทย

สอบถามได้นะครับ