การประชุมทางไกลผ่านแอฟพลิเคชันZOOMเพื่อชี้แจงสรัางความเข้าใจในการเฝ้าระวังและรายงานการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565

Visits:4
สอบถามได้นะครับ