ประกาศ “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่11) ปีการศึกษา 2564

นางสาวศิริโสภา เฮ้าประมงค์ ครูโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา ได้รับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่11)ปีการศึกษา2564