ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา

ด้วย โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 2 จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โดยมีนายธเนศ ตรีพงษ์ รอง ผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 2 อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 2 นำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียน มีวิทยากรนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน วัตถุประสงค์ของการกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นโทษของการใช้ยาเสพติดและเห็นคุณค่าของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด