รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางกัลยา กว้างขวาง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี 2565 วันที่ 14 มกราคม 2565 โดย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Read More

นางศศิธร ไชยเหง้า ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น”ธุรการโรงเรียนดีเด่น” ประจำปี 2565 วันที่ 14 มกราคม 2565 โดย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Read More

โล่เกียรติคุณ

โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินการจัดให้มีอาหารกลางวัน ในโครงการ “ออมสิน ๑๐๘ …
Read More

รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานดาวน์โหลด นางฐิติพร จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก…
Read More

รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

บทคัดย่อ-จริงดาวน์โหลด…
Read More

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ BOKR โมเดล
ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2

บทคัดย่อ-ฐิติพร-จันทร์ลอยดาวน์โหลด…
Read More