รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางสาวชุลีพร หิรัญรัตน์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “พนักงานราชการดีเด่น” ประจำปี 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

Read More

โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ในนามเขตตรวจราชการที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

Read More

นางหอมจันทร์ ทรเทพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ”คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 โดย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Read More

นางหอมจันทร์ ทรเทพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Read More

นายศิลชัย แสงหา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ลูกจ้างชั่วคราวสายการสอนดีเด่น” ประจำปี 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

Read More

นางสาวจิรวดี เหลาอินทร์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประถมศึกษาการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อสถานศึกษาปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด…
Read More

นายชยานันต์ มงคลเคหา ได้ผ่านการอบรมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Read More

นายชยานันต์ มงคลเคหา ได้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้าครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู ประจำปี 2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Read More

นายชยานันต์ มงคลเคหา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ แม่พิมพ์เมืองลุ่มภู รู้ทัน ICT วันที่ 8 เมษายน 2565 โดย ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

Read More

นายชยานันต์ มงคลเคหา ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Design Thinking and Board Bame for Education” สำหรับนักศึกษารหัส 59 รุ่นที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More

นายชยานันต์ มงคลเคหา เป็นผู้มีความสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และสามารถใช้ระบบ e-SAR ได้เป็นอย่างดี วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Read More

นางหอมจันทร์ ทรเทพ เป็นผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต (3 ชั่วโมง) 24 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

Read More

23 สิงหาคม 2565 นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 5 @โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

Read More

การใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนของครูโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ผู้วิจัย    นางอโนมา  สมันต์ศรีสถานศึกษา โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู…
Read More

การพัฒนารูปแบบการบริหารการนิเทศภายในด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้วิจัย นางอโนมา สมันต์ศรีสถานศึกษา โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภสำนัก…
Read More

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

นางฐิติพร จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบั…
Read More

รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานดาวน์โหลด นางฐิติพร จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก…
Read More

รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

บทคัดย่อ-จริงดาวน์โหลด…
Read More