รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางสาวจิรวดี เหลาอินทร์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประถมศึกษาการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อสถานศึกษาปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด…
Read More

โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ผ่านการประเมินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)ปี 2565 โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับดีมาก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

Read More

โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผ่านเกณฑ์ในระดับดี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read More

ประกาศ “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่11) ปีการศึกษา 2564

นางสาวศิริโสภา เฮ้าประมงค์ ครูโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา ได้รับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ครูดีไม่มีอ…
Read More

รางวัลเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มาปฎิบัติหน้าที่ราชการรวดเร็วที่สุดเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ประจำเดือนสิงหาคม 2565

Read More

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลนี้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมหนองบัวลำภู เขต 2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

โล่วิถีลูกเสือดาวน์โหลด…
Read More

นางหอมจันทร์ ทรเทพ เป็นผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต (3 ชั่วโมง) 24 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

Read More

นางหอมจันทร์ ทรเทพ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ Project Based Leraning ภายใต้โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองลุ่มภู จากศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

Read More

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active learning ผ่านระบบออนไลน์

นางสาวโชติกา เจริญดี กิจกรรมที่ ๗ สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ กระทรวงศึกษาธิ…
Read More

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active learning ผ่านระบบออนไลน์

นางสาวรจนา อินทร์นาง กิจกรรมที่ ๗ สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ กระทรวงศึกษาธิ…
Read More

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active learning ผ่านระบบออนไลน์

นางสาวรจนา อินทร์นาง กิจกรรมที่ ๖ จำอวดหน้าวัง(จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทร…
Read More

นายชยานันต์ มงคลเคหา ได้ผ่านการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว PA จาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Read More

23 สิงหาคม 2565 นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 5 @โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

Read More

การใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนของครูโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ผู้วิจัย    นางอโนมา  สมันต์ศรีสถานศึกษา โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู…
Read More

การพัฒนารูปแบบการบริหารการนิเทศภายในด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้วิจัย นางอโนมา สมันต์ศรีสถานศึกษา โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภสำนัก…
Read More

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

นางฐิติพร จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบั…
Read More

รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานดาวน์โหลด นางฐิติพร จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก…
Read More

รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

บทคัดย่อ-จริงดาวน์โหลด…
Read More