การใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนของครูโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ผู้วิจัย    นางอโนมา  สมันต์ศรี
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ปีที่วิจัย       2564