รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

นางฐิติพร จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ปีการศึกษา 2564