รายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

นางฐิติพร จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

ได้จัดทำรายงานการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 – 2564