การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก ในระดับชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร 2. พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม 3. พัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Hands – on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการซึ่งได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (Co – Construction) และ การรู้คิด (Meta – Cognition) กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:48