การประชุมปฏิบัติการ

เพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับดัวยรูปแบบผสมผสานระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2565

Visits:2
สอบถามได้นะครับ