[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.196.86.89     
เมนูหลัก
เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 138 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 55 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล

เจ้าของผลงาน : นรงณ์ เห็นหลอด
อังคาร ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 254    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล

System Development for Enhancing 12 Main Values of Students in Watsuthimongkhol School Based on the Participatory Group Strategy
นรงณ์ เห็นหลอด
Narong  Henlord
บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก   12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคลโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการวิจัยและพัฒนาการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 15 โรงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อำนวยการ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 45 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการโดยตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบฯด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คนขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิมงคลโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือและขั้นตอนที่ 4 การประเมินระบบการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิมงคลโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือโดยกลุ่มผู้ใช้ระบบฯ จำนวน 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลการพัฒนาด้วยสถิติทดสอบที Dependent Samples t – test
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมหลัก     12 ประการของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 2 ส่วนใหญ่จัดเป็นกิจกรรมพิเศษไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอและที่ต้องการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 2 ด้านแรก คือด้านมีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและด้านรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิมงคลโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือเป็นกระบวนการเชิงระบบ 3 ขั้นตอนประกอบด้วยด้านปัจจัยนำเข้าได้แก่บริบทของสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนค่านิยมหลัก  12 ประการและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านกระบวนการได้แก่การจัดทำแผนตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการตามยุทธศาสตร์กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามกิจกรรมและโครงการการนิเทศติดตามและประเมินผลกิจกรรมจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 6 ฝ่ายด้านผลลัพธ์ได้แก่โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. ระบบการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิมงคลโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือ มีความตรงแบบอิงผู้ทรงคุณวุฒิและการประเมินหลังการใช้ระบบฯพบว่าค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนสูงกว่าก่อนการใช้ระบบฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 4. ระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิมงคลโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือมีความเป็นประโยชน์ความเป็นได้ความเหมาะสมและความถูกต้องโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : ค่านิยมหลัก 12 ประการกลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือ
 
Abstract
The 12 Main Values are the quality of good and standard behavior which enables people control their habit/behavior for a happy and peaceful society. The objective of this research was to design a system for enhancing 12main values of Watsuthimongkhol School’s students under the Office of Sakholnakhon Educational Service Area 2 based on the participatory group strategy.
The  participatory  action  research  methodogy  was  employed  for  research  and  development.  The  research  methodology  consisted  of  4  steps : 1)  documentary  study  of  the  ories  including  concepts, current condition,  desirable  condition and need  assessment  which  the  data  were  collected  from personnel  in  15  small-size  school ; 2)  design  of  a  system  for  enhancing  12  main  values  based  on  the  participatory  group strategy,  which  the  focus  group  techniques  was  used  to  assess  the  appropriateness  and  correctness  of  the  system  by  10  experts; 3) implementation  of  the  system  to  students  in  Watsuthimongkhol  School;  4)  evaluation  of  the  system  assessed by 10 used were mean, standard deviation and t-test (Dependent Sample).
The results of the research were as follows:
     1. The finding showed that the activities were organized to enhance the 12 main values of students under the Office of Sakholnakhon Educational Service Area 2, were special activities, but the activities were organized irregularly. The 12main values were needed to develop were discipline, responsibility and basic religious principles.
     2. The systematical process of the system consisted of 3 steps: 1) input factors such as school context, instruction in 12 main values and participants in educational management; 2) process of the system such as planning strategies for the development of 12main values, specifying a person in charge of supervision, following up, and evaluation of the activities and project, which were assessed by the participants from 6 sections; and 3) results of the assessment were students with 12 main values, needs of all school staff and a system for enhancing 12 main values of students.
    3. The finding indicated that the average level of 12 main values of the students after the implementation of the system was significantly higher than that of the 12main values before the implementation at the .05 level.
    4. The finding showed that the average level of the system regarding the participatory principles, benefits, possibility, appropriateness and correctness were at a high level.
Keyword :  12 main values, participatory group strategy



งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 9/พ.ค./2561
      รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21/ม.ค./2561
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5/พ.ย./2560
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20/ก.ย./2560
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 27/มิ.ย./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>



ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict@nb2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป